1972 Glenda Cheryl Meadows

Miss Mississippi 1972
Richton